Category Archives: Laos

X-Plus Gel ປະເທດລາວ ຄໍາຕິຊົມ, ລາຄາ, ສັ່ງຊື້: X-plus Gel® ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດສູງສຸດເຖິ ງ 6 ຊມ. ທັນທີ່

X-Plus Gel ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດສູງສຸດເຖິ, ວິທີການໃຊ້ເຈລ, ຄໍາຕິຊົມ ໄດ້ຜົນພາຍໃນ 2.5 ອາທິດ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈະຢູ່ໄປຖາວອນດ້ວຍພ ະລັງງານທໍາມະຊາດຂອງ ພາແພເວຣີນ (Papaverine) ແລະ ນໍ້າມັນອາມາຣານ (Amaranth) ເພີ່ມຄວາມຍາວ ເຖິງ+4 +6 ຊມ. ເພີ່ມຄວາມໜາ + ຮູບຮ່າງສົມບູນແບບ ດ້ວຍພະລັງງານທໍາມະຊາດຂອງ ພາແພເວຣີນ (Papaverine) ແລະ ນໍ້າມັນອາມາຣານ (Amaranth) ໄດ້ຜົນພາຍໃນພຽງແຕ່ 2.5 ອາທິດ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈະຢູ່ໄປຖາວອນ ບໍ່ຕ້ອງຜ່າຕັດ ບໍ່ຕ້ອງເຈັບ ບໍ່ຕ້ອງບໍລິຫານອະໄວຍະວະເພດ ຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບທັງໝົດ ພັດສະດຸທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ບໍ່ມີລະບຸຂໍ້ມູນສິນຄ້າທີ່ ຢູ່ຂ້າງໃນ ມີແຕ່ລູກຄ້າທີ່ຮູ້ວ່າຂ້າງໃນ ມີຫຍັງ ເປັນຫຍັງ X-PLUS GEL® ເຮັດນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຈ໋ງກວ່າ ຂອງນັກສະແດງໜັງໂປ້ໄດ້ ສູດພິເສດຂອງສ່ວນປະກອບຈາກທໍາມະຊ າດຂອງ X-plus Gel® ະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວ ະເພດຊາຍ ພາແພເວຣີນ (PAPAVERINE)… Read More »